โครงการไหว้ครู ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูเริ่มขึ้นเวลา 16.00 น. โดยตัวแทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู
จากนั้นนักศึกษาทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครูตามและร้องเพลงพระคุณที่สามตามลำดับ หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มอบพานไหว้ครูให้กับคณาจารย์ นักศึกษาทั้งหมดร่วมร้องเพลงรางวัลของครูเพื่อให้กำลังใจคณาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และขั้นตอนสุดท้ายคณาจารย์ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีในวันนั้นด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ 1 มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยมอบพานไหว้ครูให้กับคณาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพนบ นอบ และระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์
2 2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 2 มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูของคณะ สารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ 3 มีการจัดให้นักศึกษาร่วมร้องเพลงเพื่อแสดงความมุทิตา ความเคารพนบนอบต่อคณาจารย์ และคณาจารย์กล่าวให้โอวาทต่อนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ และมีการจัดให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันทำพานไหว้ครูเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 60 195 100
2. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการในการแสดงความเคารพถึงบุญคุณครู-อาจารย์ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 92 100
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/01/2558  - 30/09/2558 27/08/2558  - 27/08/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ