โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
? ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2557 โดยจัดกิจกรรมโครงการระหว่าง วันที่ 9 มีนาคม –ถึง วันที่ 4 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทาลัยแม่โจ้ มีการแข่งขันกีฬา ประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์
2) กิจกรรมกีฬาสื่อสารสัมพันธ์ 4 สถาบัน ประจำปี 2557 โดยจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

? ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาขึ้น 2 กิจกรรม คือ 1) กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 2) กิจกรรมกีฬาสื่อสารสัมพันธ์ 4 สถาบัน ประจำปี 2557 ซึ่งอันเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา
นักศึกษาได้การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
กีฬาเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและคุณภาพนั้น จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้รอบด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน ทั้งภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษา สายงานด้านการสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และนอกจากนี้การเล่นกีฬาก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา และเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และสามัคคีของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 1 นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ แม่โจ้ ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์
2 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน 2 นักศึกษาต่างสถาบัน ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักศึกษาเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย รวมทั้งนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษา สายงานด้านการสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคีของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.2 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 173 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.2 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างสุขภาพ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 173 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.2 100
3. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/01/2558  - 30/06/2558 01/02/2558  - 04/04/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ