โครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องของ “การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” โดย รองศาสตราจารย์ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์และกระบวนการ PDCA ที่สามารถนำมาปรับใช้ในงานพัฒนานักศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ สร้างความรู้ ตลอดจน การปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยงานต่อไป
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 146 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรกลุ่มสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำวงจร PDCA มาปรับใช้ได้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการใช้ PDCA มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง เครือข่ายสังคมศาสตร์และสโมสรสถาบันอื่น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำวงจร PDCA ไปใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 130 146 100
2. ความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/03/2558  - 25/05/2558 26/03/2558  - 25/05/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ