โครงการโฮมรูมการสื่อสารดิจิทัล
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการโฮมรูมการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 109คน โดยอาจารย์ได้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของตนเอง ก่อนจะแยกย้ายเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อจะได้ปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน และปัญหาในการใช้ชีวิต แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการประเมินกิจกรรมโฮมรูมในครั้งนี้จากผู้เข้าร่วมจำนวน 109คน พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำบริการที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ จากผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมได้ 4.21 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าว จากผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมได้ 4.12อยู่ในระดับมาก

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมโฮมรูมการสื่อสารดิจิทัล เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาส ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเรียน และเรื่องส่วนตัวอย่างใกล้ชิด กับอาจารย์ที่ปรึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตระหว่างการศึกษา การตัดสินใจ การปรับตัว และการวางแผนชีวิตระหว่างการศึกษาเป็นต้น ซึ่งจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบนักศึกษาของตนเองอย่างใกล้ชิด นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองอย่างใกล้ชิด และเป็น
กันเอง
2 เพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และแนวทางการใช้ชีวิต และบริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเรียน และการใช้ชีวิตระหว่างเรียน และ
ให้บริการข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์ นักศึกษา สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสในการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในทุกๆ ด้าน อันจะน ามา
ซึ่งความเข้าใจและสัมพันธ์อันดี การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และสถาบัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อคณะ และอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 100 109 100
2. นักศึกษาสามารถนำบริการที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2557  - 31/05/2558 01/10/2557  - 08/04/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ