โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ในการเข้าศึกษาและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพ่ื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกฝ่าย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิต : นักศึกษาใหม่ ระดับปริิญญาตรี มีความพร้อมในการศึกษา รวมถึงการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ความรู้และประโยชน์ ที่ได้รับจากกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิต : ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ความรู่้และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/07/2558  - 30/09/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ