โครงการจัดทำรถบุปผชาติเพื่อเข้าร่วมประกวดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินการโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาพืืชสวนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิดชูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาพืชสวนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิดชูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
2 2.เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี การทำงานร่วมกันของนักศึกษาพืชศาสตร์ทุกชั้นปี อีกทั้งยังสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ด้วย ได้สร้างความรักความสามัคคี การทำงานร่วมกันของนักศึกษาพืชศาสตร์ทุกชั้นปี อีกทั้งยังสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ด้วย
3 3.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการทำงานของนักศึกษาร่วมบุคลากร และการแสดงออกถึงความสามารถของนักศึกษาสู่สายตาประชาชน ได้สร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการทำงานของนักศึกษาร่วมบุคลากร และการแสดงออกถึงความสามารถของนักศึกษาสู่สายตาประชาชน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.กิจกรรมการเตรียมจัดทำรถบุปผชาติเพื่อเข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และการเข้าร่วมประกวดรถบุปผชาติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความคุ้มทุนในการดำเนินกิจกรรม
เชิงต้นทุน บาท 290000 290000 100
2. นักศึกษาได้รับความรู้ในการทำกิจกรรมจัดเตรียมการปลูกต้นไม้ และการจัดทำรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวด
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 100 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
เชิงปริมาณ คน 2000 2000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/12/2557  - 30/09/2558 01/01/2558  - 09/02/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ