ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อมให้นักศึกษาได้รับโอวาทจากผู้บริหารตลอดถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการแนะนำด้านการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาตลอดถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้พบปะนักศึกษา แนะแนวทางการสอนจนจบหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 800 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2555  - 31/05/2555 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ