โครงการสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทนในครั้งทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจขึ้น เพื่อศึกษาประเมินการดำเนินงานและรับฟังข้อแนะนำเพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่อไป โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ สถานะ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ชาย 9 4 37 40 44 12
หญิง 3 8 77 82 65 19

จากตารางข้างต้นนี้ เป็นตารางการแสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
โดยสามารถแบ่งประเด็นความคิดเห็นได้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ประเด็นความความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ / ความรู้เข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5 4 3 2 1
1. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 0.68% 0.48% 0.03%
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 0.63% 0.53% 0.03%
3. มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 0.71% 0.40% 0.08%
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการใช้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 0.71% 0.42% 0.05% 0.01%
5. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 0.71% 0.40% 0.07% 0.01%

จากตารางพบว่าด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ / ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ ในแต่ละประเด็นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ช่วงร้อยละ 0.63 – 0.71 ของระดับความพึงพอใจทั้งหมด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในการออกกำลังกาย นักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในการออกกำลังกาย
3 เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา มีการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : - นักศึกษาสาขาวิชาพลังงานทดแทนทุกชั้นปี และคณาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 70 70 100
2. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
เชิงคุณภาพ เล่ม 1 1 100
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 18000 1800 10.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 75 75 100
รวม      82.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 82.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/12/2557  - 31/12/2557 22/11/2557  - 31/12/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ