โครงการมหกรรมสหกิจศึกษา (Coop Jobfair)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการมหกรรมสหกิจศึกษา (Coop Jobfair) ประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 1,035 คน และบุคลากร จำนวน 25 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการมหกรรมสหกิจศึกษา (Coop Jobfair)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
เชิงเวลา วัน 1 1 100
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 1,450 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 1035 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
4. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80.95 100
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 30000 30000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/05/2558  - 15/09/2558 09/09/2558  - 09/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ