โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้มีความ สามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการปฐมนิเทศผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การลงทะเบียนเรียน ระเบียบกิจกรรมนักศึกษา การฝึกซ้อม ฯลฯ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ประจำปีกการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติตนในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การฝึกซ้อม การลงทะเบียนเรียน เป็นที่เข้าใจดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ กฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตนในขณะที่กำลังศึกษาจนจบหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติตน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. จำนวนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรีและนาฎศิลป์ ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 140 140 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/03/2558  - 30/09/2558 31/03/2558  - 30/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ