โครงการสัมมนาสภานักศึกษา ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสัมมนาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ดำเนินการจัดโครงการใน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2557 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 165 คน ทั้งนี้ในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ ประธานสภานักศึกษาประจำปี 2555 มาบรรรยายพิเศษเรื่อง
“โครงสร้างและการทำงานสภานักศึกษาในอดีตถึงปัจจุบัน” และนายวิฑูรย์ วรโชติพงษ์พันธุ์ มาบรรรยายพิเศษเรื่อง "หน้าที่ของผู้นำนักศึกษากับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นภายในมหาวิทยาลัย " นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา แก่สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรนักศึกษาในวาระการทำ งานปี 2558 ซึ่งสิ่งที่ได้ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่
-สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ ทราบถึงประวัติที่มา รูปแบบ หน้าที่การทำงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
-การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและคณะกรรมการ เป็นไปด้วยกระบวนการของประชาธิปไตย ได้ผู้นำคนใหม่มาบริหารงานต่อไป
-เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในการทำกิจกรรมร่วมกัน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 165 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา แก่สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา แก่สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่
2 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมสภานักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมสภานักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
3 3. เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในการร่วมบำเพ็ญระโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ได้สานความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในการร่วมบำเพ็ญระโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สัมมนาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558(15 เดือน ธ.ค. - 31 เดือน ธ.ค. 2557)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 123000 119928.5 97.50
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90 100
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90 100
5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 75 93.75
รวม      98.25
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 98.25
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/12/2557  - 31/12/2557 15/12/2557  - 31/12/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ