โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการกีฬา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยการใช้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน นักศึกษาได้ร่วมแข่งขันกีฬา เชื่อมความมีความสามัคคีโดยการใช้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.76 100
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/03/2558  - 14/03/2558 14/03/2558  - 14/03/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ