โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณวุฒิพงษ์ ดงคำฟู นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อเรื่อง ผู้นำกับความรับชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาฐานเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการจัดกิจกรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา สร้างเสริมความรับผิดชอบ ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นผู้นำ และรู้จักบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำนักศึกษาของสถาบัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา สร้างเสริมความรับผิดชอบ ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นผู้นำ นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นผู้นำ
2 เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะพื้นฐาน นักศึกษาได้มีโอกาสการเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำนักศึกษาของสถาบัน นักศึกษาได้รู้จักบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำนักศึกษาของสถาบันและความรับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และมีสภาวะความเป็นผู้นำนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการภาวะผู้นำ2558
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.4 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/07/2558  - 19/07/2558 18/07/2558  - 19/07/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ