โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์และกีฬาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 17 มกราคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 18 มกราคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฟรชชี่ ประจำปี 2557 เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นน้องที่เข้ามาศึกษาในคณะฯ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และพี่น้องชาวสัตวศาสตร์ทุกคน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในคณะ นักศึกษามีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นภายในคณะ
2 เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย ซึ่งกันและกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 250 100
2. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/11/2557  - 30/09/2558 14/11/2557  - 31/03/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ