โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปี 3และ4 จำนวน 1,695 คน วิทยากร 5 คน และบุคลากรจำนวน 11 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนองาน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนองาน
3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 1530 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 1695 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
3. ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
4. เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 100000 84500 84.50
รวม      96.90
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 96.90
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/01/2558  - 15/09/2558 11/02/2558  - 25/03/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ