โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 5
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ถึง ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ Liberal Camp 2014 ครั้งที่ 5 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้ความรู้จากสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดย คุณพีระยศ สร้อยทอง และคุณนรภัทร อินทรพา การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำและพัฒนานักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ทำให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะฯ รวมไปถึงนักศึกษาได้เสริมสร้างและรู้จักการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดี กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการความเครียด โดย คุณพีระยศ สร้อยทอง และคุณนรภัทร อินทรพา
2 2.เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้นำในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally ซึ่งมีฐานทั้งหมด 11 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะสอดแทรกความรู้ต่างๆเข้าไปด้วย และยังให้นักศึกษามีความกล้าที่จะเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผลการดำเนินโครงการ liberal camp 2014
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 89.6 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่รับความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผลการดำเนินโครงการ liberal camp 2014
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82.4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/11/2557  - 30/12/2557 25/11/2557  - 03/02/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ