โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาวัดดอยแท่นพระผาหลวง ชุมชนบ้านโปง
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
5.ผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาวัดดอยแท่นพระผาหลวง ชุมชนบ้านโปงโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาวัดดอยแท่นพระผาหลวง ชุมชนบ้านโปงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและวัดดอยแท่นพระ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้มีส่วนรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันทำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานพวกเราทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น และพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถจัดโครงการนี้ขึ้นได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีโดยสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ จากการดำเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีความรักมีความสามัคคีเนื่องจากการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเดินรณรงค์เก็บขยะตลอดเส้นทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนถึงวัดดอยแท่นพระผาหลวงทำให้ได้มีความสนิทสนมพูดคุยกันตลอดการดำเนินกิจกรรมทั้งนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
2 สร้างจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมทำนุ บำรุง พุทธศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้พบว่าสามารถปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาพลังงานทดแทนทุกคนด้วยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดขึ้นนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการมีส่วนร่วมเก็บขยะชุมชนบ้านโป่งสร้างความสะอาดให้กับชุมชนบ้านโป่งและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวบ้านในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนแล้วยังช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการไปทำบุญที่วัดถวายเพลพระตลออดพัฒนาวัดให้มีความสะอาดเรียบร้อยแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในข้อนี้
3 ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการจักโครงการครั้งนี้ยังสามารถปลูกฝังให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนชั้น1-4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นสะแกนา ในพื้นที่ป่าบ้านโปงจนถึงบริเวณวัดดอยแท่นพระผาหลวงทำให้ได้รู้ว่านักศึกษาทุกคนได้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างความรมย์รื่นให้กับชุมชนและวัด
4 ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ๆได้ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนเพราะมีการเดินอันทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาทางด้านสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : - นักศึกษาทุกชั้นปี มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 300 300 100
2. รายงานสรุปผล
เชิงคุณภาพ เล่ม 1 1 100
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 70 100 100
4. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 85 100
5. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 4 100
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 20000 20000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/11/2557  - 30/11/2557 08/11/2557  - 08/11/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ