โครงการ "ทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ช่วงเช้าในเวลา 07.00 น. อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนและนำบุคลากรและนักศึกษากราบพระรัตนไตร โดยงานหอพักได้เชิญพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาร่วมทำพิธี ในบริเวณลานจอดรถหอพักรัตมา เมื่อพระสงฆ์พร้อมด้วยผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ดำเนินการสวดมนต์เสร็จ จึงได้นำน้ำมนต์ในพิธีขึ้นไปปะพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลบนอาคารหอพักทั้ง 10 อาคาร สำหรับอาหารและเครื่องดื่มงานหอพักได้รับงบประมาณจำนวน 2,400 บาท นอกจากนั้นยังมีบุคลากรและร้านค้าใต้อาคารหอพักได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาถวายแด่พระสงฆ์เป็นการเพิ่มเติม เสร็จสิ้นพิธีในเวลา 12.00 น.
ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. -15.00 น. ทางงานหอพักได้จัดบุคลากรงานหอพักตลอดจนนักศึกษาชายและหญิง ช่วยกันเก็บสถานที่และของที่ใช้ภายในโครงการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นักศึกษาภายในหอพัก หลังการเข้าร่วมโครงการแล้วผู้เข้าร่วมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการสืบสานประเพณีการทำบุญเข้าอยู่หอพักใหม่ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.97 (คิดเป็นร้อยละ 79.40) ซึ่งอยู่ในระดับดี
2 2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาในหอพัก จนนักศึกษาสามารถรับรู้ถึงความสุขกาย สบายใจ หลังเสร็จพิธีการทำบุญ หลังเสร็จกิจกรรมทำบุญหอพักแล้วผู้เข้าร่วมโครงการมีขวัญและกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตในการพักอาศัยภายในหอพัก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.24 (คิดเป็นร้อยละ 87.80) ซึ่งอยู่ในระดับดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ในประเพณีทางพุทธศาสนาการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตลอดจนการรับรู้ถึงความสุขกายสบายใจจนสามารถสืบสานเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนาต่อไป
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 4 4 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อนศ.เข้าโครงการทำบุญหอพัก ปี2558
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/01/2558  - 30/09/2558 27/07/2558  - 28/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ