โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน และ วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 10 คณะ ประกอบไปด้วยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง โดยมีวิทยาการจากสายการบินต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิะีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคม นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินผลโครงการบุคลิกภาพ MJU
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.51 100
2. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินผลโครงการบุคลิกภาพ MJU
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.8 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(จากจำนวนนักศึกษา 2000 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินผลโครงการบุคลิกภาพ MJU
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 84 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/11/2557  - 29/12/2557 17/11/2557  - 28/11/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ