โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (58-2.1.5)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) และให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้พึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และน้อมนำพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) คณะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility)
2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่พึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และน้อมนำพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต คณะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้พึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และน้อมนำพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.1.5-58 รายงานค่ายอนุรักษ์และพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ คน 200 250 100
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.1.5-58 รายงานค่ายอนุรักษ์และพัฒนาฯ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.34 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/11/2557  - 30/12/2557 25/11/2557  - 26/11/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ