โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เข้าวัดพัฒนาจิตใจ (เทศน์มหาชาติ)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เข้าวัดพัฒนาจิตใจ (ฟังเทศน์มหาชาติ)เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้นักศึกษาได้มีสติในการดำเนินชีวิต ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดข้าวแท่นน้อย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยกิจกรรมคือการฟังเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก รวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ ซึ่งเป็นประเพณีของภาคเหนือหรือล้านนา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันลอยกระทงของไทย หรือเดือนยี่ (เดือน 2) คือประเพณียี่เป็งล้านนา
ทางชมรมเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีการช่วยกันจัดงานสถานที่ เตรียมความพร้อมของงาน โดยอาหารกลางวันทางชาวบ้านได้เป็นผู้จัดหาให้ และมื้อเย็นทางชมรมได้เป็นผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักศึกษาได้ฟังหลักธรรม โดยสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนสหกิจศึกษา และการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษานำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเตรียมพร้อมการสหกิจศึกษาในอนาคต นักศึกษาได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเตรียมพร้อมการสหกิจศึกษาในอนาคต
2 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา นักศึกษาได้ตระหนักเเละเล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(กลุ่มเป้าหมาย 270 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ประเมินเฉลี่ยนักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51 4.73 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/11/2557  - 06/11/2557 06/11/2557  - 06/11/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ