โครงการสโมสรอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการสโมสรอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านปางไฮ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีจิตสำนึกในด้านจิตอาสาและฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะโดยการร่วมกิจกรรมกับนักเรียน แจกขนม พัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น นักศึกษารู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม รู้จักการร่วมมือกันทำงานด้วยความสามัคคี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีจิตสำนึกในด้านจิตอาสาและฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม
3 เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการร่วมมือกันทำงานด้วยความสามัคคี นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้รู้จักการร่วมมือกันด้วยความสามัคคี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโรงเรียนบ้านปางไฮ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.65 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/01/2558  - 28/01/2558 28/01/2558  - 28/01/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ