โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - Smart Smile Library
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - Smart Smile Library
สำนักหอสมุดจึงได้จัดโครงการ Smart Smile Library โดยได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเป็น Green Library ที่สอดคล้องกับ Road Map ของมหาวิทยาลัย ในการเป็น Organic / Green / Eco University ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ Green Exhibition การจำหน่ายหนังสือ/สิ่งพิมพ์ Green Market การแข่งขัน iPac Rally และมีการพบนักเขียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โครงการนี้ได้วางเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน โดยจัดในวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักหอสมุด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 757 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.4


1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 241 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ อยู่ที่ร้อยละ 83.8
2. นิทรรศการ Green Library มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 164 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 200 คน คดเป็นร้อยละ ร้อยละ 82 และมีความพึงพอใจที่ร้อยละ 87.6
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย Smart Smile Library และมีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 84.6
4. กิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 88 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คนมีผู้เข้าร่วมร้อยละ 88 และมีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 83.4
5. กิจกรรม Green Market และตลาดนัดสินค้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คนมีผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจที่ร้อยละ 75.2
6. ด้านความสามารถในการสืบค้นทรัพยากร (Ipac Rally) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 มีความพึงพอใจที่ร้อยละ 91.2
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้เข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ใช้เข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
2 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนทั่วไปรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า นักศึกษาและเยาวชนทั่วไปรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า
3 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป
4 4. เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Green Library พัฒนาห้องสมุดเป็น Green Library
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมเปิดโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.8 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบริการของสำนักหอสมุด และความรู้เกี่ยวกับการเป็น Green Library
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.6 100
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 200 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย Smart Smile Library
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.6 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 4 : 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พบนักเขียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.4 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 5 : 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือ สินค้าไอที ได้ตามต้องการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 75.2 94.00
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 200 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      97.00
ผลผลิตที่ 6 : 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 91.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 99.50
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/11/2557  - 07/11/2557 03/11/2557  - 07/11/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ