โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2558 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานเวทีดินข้างโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีตัวแทนผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมการปราศรัย เพื่อให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้รับทราบนโยบายของทีม จำนวน 15 องค์กร ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. กิจกรรมเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2558 จัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 6,457 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 10,725 คน คิดเป็นร้อยละ 60.21 และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังนี้
- มีผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งทั้งในส่วนของนายกองค์การนักศึกษาและในส่วนของนายกสโมสรนักศึกษาน้อยไป
- จำนวนโต๊ะตรวจสอบข้อมูล/คูหาเลือกตั้งไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ
- การะประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์มาเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ตัวผู้สมัครทั้งในส่วนของนายกองค์การนักศึกษาและในส่วนของนายกสโมสรนักศึกษาน้อยเกินไป
- วัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งมีชารุดบางส่วน และบางส่วนไม่สมบูรณ์ แนะนาให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนน ในครั้งต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำ สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำนักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75
2 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.2
3 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.8
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาร่วมกันใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา และได้ผู้นำองค์กรนักศึกษา จำนวน 15 องค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เชิงต้นทุน บาท 50000 48917.5 97.84
2. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 3.85 100
3. จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อย่างน้อย 40% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เชิงปริมาณ ระดับ 3 4.51 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
5. ได้ผู้นำองค์กรนักศึกษาของแต่ละองค์กร เชิงปริมาณ องค์กร 15 14 93.33
รวม      98.23
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 98.23
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/10/2557  - 31/12/2557 15/10/2557  - 22/12/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ