โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมจิตอาสาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา และเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อให้นักศึกษได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรม และความรู้จากวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างจิตอาสา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 120 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/10/2557  - 30/11/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ