งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอยสานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสในการแสดงต่อที่สาธารณชน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคในหมู่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้เผยแพร่อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับคามรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมกับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของภาคต่างๆ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. งบประมาณโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 40440 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/10/2557  - 02/11/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ