โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้ง ยังได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและขอพรจากครูอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมไหว้ครู ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมไหว้ครู อีกทั้งพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมไหว้ครู อีกทั้งพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 138.11 100
2. จำนวนนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมไหว้ครู เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/08/2557  - 30/09/2557 25/08/2557  - 05/09/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ