โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1. การเทศนา/บรรยายธรรมเชิงปฏิบัติการ โดยพระวิทยากร ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 2. กิจกรรมส่งเสริมอุดมการณ์รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นั้น มีผลการดำเนินงานดังนี้
มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 5,700 คน วิทยากรบรรยายธรรมเชิงปฏิบัติการโดย พระครูสังฆรักษ์สุริยา สิริวุฒโฑ และอาจารย์ศรีสุรางค์ ศรีสุกรี และกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมโดยนายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และคณะ นายรวี ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.4 โดยมีความเหมาะสมของกิจกรรมที่อบรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสื่อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.0
การประเมินผลในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.4 โดยผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคิด ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตน อยู่ในระดับมากที่สุด คิเป็นร้อยละ 86.0 เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.4 และเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการฏิบัติของศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.2
สำหรับด้านความพึงพอใจและความคาดหวังต่อวิทยากร ในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา (ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แนวคิดการประยุกต์ใช้ การตอบคำถาม) และวิธีเทคนิคการสอน (ทักษะการจูงใจ วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาให้น่าสนใจ การเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอนเนื้อหาตรงตามหลักสูตร การรักษาระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.0
ข้อเสนอแนะในด้านการจัดโครงการ
-ควรกระชับเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
-ควรปรับปรุงเนื้อหาและการนำเสนอให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น
-ควรให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่านี้
-ควรจัดเก้าอี้ให้นั่งในการอบรมเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนอิริยาบท
ข้อเสนอแนะในส่วนของวิทยากร
-ควรให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่านี้
-ควรสอดแทรกกิจกรรมหรือเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมให้มากกว่านี้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบ วินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบ วินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อบู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86
2 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.4
3 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติของศาสนา เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติของศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.2
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบ วินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 1333892 757015 56.75
2. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85.4 100
3. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 91.23 100
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 81.8 100
รวม      91.35
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 91.35
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/07/2557  - 18/08/2557 02/08/2557  - 03/08/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ