โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักคณะวิทยาศาสตร์และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ภายในคณะฯและ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักคณะวิทยาศาสตร์และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ภายในคณะฯ นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้จักคณะวิทยาศาสตร์และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ภายในคณะฯ
2 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความพร้อมและรู้จักคณาจารย์ก่อนเข้ารับการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน
เชิงปริมาณ คน 500 500 100
2. ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/07/2557  - 30/09/2557 18/08/2557  - 21/08/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ