โครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาใหม่ได้รู้จักสถานที่จัดการเรียนการสอน คณาจารย์ บุคลากร สถานที่สำคัญและประวัติความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษามีวินัย สุขภาวะที่ดี ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีของนักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่มีวินัยที่ดีในการดำรงชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
2 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนของนักศึกษาใหม่ นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี มีขวัญและกำลังใจ มีการปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนของนักศึกษาใหม่
3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รูัจักสถานที่จัดการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการและสถานที่สำคัญของคณะฯ นักศึกษาใหม่ได้รูัจักสถานที่จัดการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการและสถานที่สำคัญของคณะฯ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่มีวินัย ขวัญกำลังใจที่ดีในการเรียนและรู้จักสถานที่สำคัญ คณาจารย์ บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.46 100
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 96.86 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/08/2557  - 28/08/2557 28/08/2557  - 28/08/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ