โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (รับน้องใหม่ อินทนิลช่อ 79)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อเป็นการรักษาประเพณีเดิน-วิ่ง แม่โจ้-สันทราย อันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ยังไม่มีข้อมูล
5 5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน และเกิดการเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ยังไม่มีข้อมูล
6 6. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนร่วม ยังไม่มีข้อมูล
7 7. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเกิดความรักและเคารพต่อสถาบัน และได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 12.1 นักศึกษาใหม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : 12.2 นักศึกษาคลายวิตกกังวลจากสภาพแวดล้อมใหม่ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : 12.3 นักศึกษาใหม่มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีทางศาสนาและบำรุงศิลปวัฒนาธรรมตลอดจนสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : 12.4 นักศึกษามีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 5 : 12.5 นักศึกษาใหม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีเดินวิ่ง แม่โจ้-สันทราย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 6 : 12.6 นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจในสถาบันสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาใหม่มีความรักและเคารพต่อสถาบันตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 7 : 12.7 นักศึกษาใหม่มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีบายศรีสู่ขวัญตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/07/2557  - 15/09/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ