โครงการไหว้ครูแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูล
2 2เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ยังไม่มีข้อมูล
3 3ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. 1.ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
2. 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 210 0.00
3. 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2557  - 19/09/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ