โครงการค่ายอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสัมพันธ์ครั้งนี้2 ที่องค์การนักศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2557 ณ อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมำตามวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1.ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านเวียงแหง 2.พัฒนาทางเข้าน้ำตกหมู่บ้านเลาวู อำเภอเวียงแหง 3.สร้างศาลาพักผ่อนและห้องน้ำสาธารณะ ระหว่างทางสัญจรในอำเภอเวียงแหง 4.กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำของผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งผลการประเมินโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.76 และประเมินกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมโครงการ และพัฒนาชุมชนของอำเภอเวียงแหงโดยสร้างสาธารณูปโภค เช่นสุขาสาธารณะ ศาลาพักริมทาง คิดเป็นร้อยละ 87.30
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ คิดเป็นร้อยละ 88.2
2 2.เพื่อพัฒนาชุมชนของอำเภอเวียงแหงโดยสร้างสาธารณูปโภค เช่นสุขาสาธารณะ ศาลาพักริมทาง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 86.6
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำเพิ่มมากขึ้น และคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคที่จัดสร้างขึ้น เช่น ห้องน้ำสาธารณะ , ศาลาพักริมทาง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.3 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85.76 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 80 130 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/02/2557  - 02/04/2557 17/02/2557  - 02/04/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ