โครงการการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของนักศึกษาและบุคลากร ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในจังหวัดชุมพร ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา ให้แก่ นักศึกษา ประชาชนภายในท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรขึ้น ภายใต้รูปแบบ “การนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ คน 150 0.00
2. แหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาภายในมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ เรื่อง 4 0.00
3. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ คน 150 0.00
4. พื้นที่มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
เชิงปริมาณ จุด 2 0.00
5. นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/02/2557  - 31/08/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ