โครงการ Liberal Camp 2013
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ Liberal Camp 2013 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้ความรู้จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการความเครียด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี" การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำและพัฒนานักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีจัดการกับความเครียดให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการ์ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างชั้นปีและสาขา รวมไปถึงนักศึกษาได้เสริมสร้าง รู้จักการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดี กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดให้แก่นักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความเครียด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการความเครียด คือ ดร.เมธี วงศ์วีรพันธ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้นำในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally ซึ่งมีฐานทั้งหมด 8 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะสอดแทรกความรู้ต่างๆเข้าไปด้วย และยังให้นักศึกษามีความกล้าที่จะเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดและการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียด
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลการประเมิน โครงการ Liberal Arts Camp 2013
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90.04 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลการประเมิน โครงการ Liberal Arts Camp 2013
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 83.81 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/02/2557  - 04/04/2557 12/06/2557  - 26/05/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ