โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านสัตว์ปีก ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2557
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2557 ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2557
กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านสัตวศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2557
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 15 - 19 กันยายน 2557
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 2.เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ นักศึกาามีความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 190 100
2. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 90 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2557  - 30/09/2557 01/01/2557  - 30/09/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ