โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด สามารถผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้ (ภาพการดำเนินกิจกรรมแสดงดังรูปในภาคผนวก ง)
6.1 โครงการจัดขึ้นตามแผนงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี ห้อง 301 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 386 คน จากเป้าหมาย 500 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.20 ของเป้าหมายโครงการ
6.2 เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากนักศึกษาชั้นที่ 3และ 4 บางส่วนยังไม่กลับเข้ามหาวิทยาลัย และบางส่วนยังคงทำงานพิเศษ ช่วงปิดภาคการศึกษา
6.3 อ.ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน ได้บรรยายให้ความรู้ในการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาชั้นปีต่างๆ พร้อมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากนายปิยะพงษ์ ยงเพชร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 54 ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและกิจกรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
6.4 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียน การเตรียมตัวฝึกสหกิจศึกษา การลงทะเบียนกรณีนักศึกษามีผลการเรียนที่ต่ำ การบริหารเวลาว่างสำหรับงานพิเศษ เพื่อไม่กระทบต่อการเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา เรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน หรือเข้าปรึกษานอกเวลาได้หากมีปัญหาเรื่องการเรียน และ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยจะใช้แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ดังภาคผนวก จ)
6.5 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำคู่มือแนะแนววิทยาลัยพลังงานทดแทนให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา และข้อมูลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้เมื่อประสบปัญหาต่างๆ และต้องการความช่วยเหลือ (ดังเอกสารในภาคผนวก ฉ)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน . มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย กัน ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
2 เพื่อช่วยให้นักศึกษาลดความเครียดหรือความกังวล เนื่องจากปัญหาการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ได้ นักศึกษาสามารถคลายความตึงเครียดหรือความกังวลการใช้ชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข นักศึกษามีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ที่ได้รับคำแนะนำเรื่องการเรียนและการปรับตัวเพื่อเข้าสังคมในมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละระดับความพึงพอใจ ในระดับดีของกิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เชิงปริมาณ คน 500 500 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/01/2557  - 30/09/2557 01/08/2557  - 30/09/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ