โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด สามารถผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้
6.1 โครงการจัดขึ้นตามแผนการดำเนินงาน โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี ห้อง 301

และ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสำนักงานวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ ซึ่งได้มีแนะนำ คณาจารย์ บุคลากร
6.2 อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ ได้บรรยายหัวข้อประวัติของวิทยาลัยฯ และของมหาวิทยาลัย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
6.3 อาจารย์ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และอาจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ประธานกรรมการประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แนะนำแนวทางการเรียนอย่างมีความสุ และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุข การปรับตัว การทำกิจกรรม การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา พร้อมทั้งการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษา
7. ปัญหาและอุปสรรค
7.1 สถานที่ ในการจัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งทางวิทยาลัยฯมีความประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ ได้
มีโอกาสเข้าในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของวิทยาลัยฯ
7.2 เลื่อนการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแยกเฉพาะ
กำหนดวัน เวลา ใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติ ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาขณะที่ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ เช่น ประวัติขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงนักศึกษารุ่นพี่ และโดยนักศึกษาใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างการเป็นนักศึกษา
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักประวัติของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันของตน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนการเรียนตามหลักสูตร การทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งของวิทยาลัยฯ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านการเรียนของนักศึกษาเอง อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จในการศึกษา
3 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและครอบครัว รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตรงต่อเวลาในแผนดำเนินงาน
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ ในระดับดีของกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เชิงปริมาณ คน 150 150 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/06/2557  - 29/08/2557 31/07/2557  - 31/07/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ