โครงการต้อนรับพี่บัณฑิต
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมตัวแทนทั้งนักศึกษาทุกชั้นปี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเพื่อให้เกิดการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความทรงจำอันดีต่อบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อต้อนรับนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2 เพื่อเป็นการเพิ่มความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน เกิดการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์และความทรงจำอันดีต่ออาจารย์และนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสาขาวิชาพลังงานทดแทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาศร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนเงิน
เชิงต้นทุน บาท 23000 23000 100
2. ระยะเวลาการดำเนินงาน
เชิงเวลา เดือน 1 1 100
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 110 120 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/02/2557  - 31/03/2557 26/02/2557  - 26/02/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ