โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลจากการดำเนินการนักศึกษารับทราบถึงแผนการศึกษาของหลักสูตร, กิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทั้งภานในคณะและมหาวิทยาลัย, นักศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์ และร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง, นักศึกษามีแรงบรรดาลใจในการทำกิจกรรม และยังได้รับความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์ม อีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน แบบการมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กร และชุมชน นักศึกษาได้รับความรู้ และได้รับฟังประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
2 2.เพื่อพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมกับคณะฯ มีการติดต่อประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ระหว่างคณะฯและศิษย์เก่า
3 3.เพื่อพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาชีพ และวิชาการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละของความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 75 93.75
รวม      96.88
ผลผลิตที่ 2 : ทักษะทางวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 60 85.71
2. ร้อยละของความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 75 93.75
รวม      89.73
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.54
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/01/2557  - 31/03/2557 01/10/2556  - 30/09/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ