โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (งานกิจการนักศึกษา สนล.)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 652 คน ในการนี้มีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมไปจนถึงนักศึกษาชั้นปี 2 - 4 ได้ร่วมกันจัดสถานที่และอาหารว่าง อาหารกลางวันให้แก่รุ่นน้อง และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมงาน

นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ บุคลากร รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ภายในคณะ
รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ อันจะเป็นส่วน หนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และมีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ บุคลากร รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ภายในคณะ นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ บุคลากร รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ภายในคณะ
2 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ อันจะเป็นส่วน หนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ อันจะเป็นส่วน หนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษาใหม่มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เชิงปริมาณ คน 500 652 100
3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 50000 50000 100
4. นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรต่างๆภายในคณะ วิธีการปรับตัวในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.6 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/07/2557  - 11/08/2557 31/07/2557  - 31/07/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ