โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศาสนา ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับอบรม/ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของแต่ละศาสนาให้คงอยู่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95 0.00
3. จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศาสนา
เชิงปริมาณ กิจกรรม 9 0.00
4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับจัดสรร/คน
เชิงต้นทุน บาท 43.3 0.00
5. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 95 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2556  - 30/09/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ