โครงการศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 5 และ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตามลำดับ พบว่า นักศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ต่อองค์กรภายนอกที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐศาสตร์ และได้แสวงหาความรู้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้ นักศึกษายังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 91 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจในการทัศนศึกษาดูงาน เพราะทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้ในโอกาสต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ต่อองค์กรภายนอกที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐศาสตร์ การไปศึกษาหาความรู้จากองค์กรภายนอกทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และได้รับความรู้เพิ่มเติมประกอบรายวิชาสถาบันและตลาดการเงินในประเทศ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากสถาบันและตลาดการเงินภายในประเทศได้
3 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกไปสหกิจศึกษาในหัวข้อ"เสริมสร้างวิชาชีพทางด้านเศษฐศาสตร์ จำนวน 6 ชั่วโมง" ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาในชั้นเรียนได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (91 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 98.9 100
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.5 4.98 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/01/2557  - 05/02/2557 05/02/2557  - 12/02/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ