โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ดำเนินกิจกรรมไปทั้งหมด 17 กิจกรรม จากจำนวนกิจกรรมทั้งหมด 23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน จากทั้งหมด 12 สาขาวิชา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้องค์กรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา องค์กรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
2 2. เพื่อให้นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ สาขา 12 12 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 2400 2000 83.33
3. ร้อยละโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี ( GO-ECO-U)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 30 30 100
4. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 74 92.50
5. จำนวนกิจกรรม
เชิงปริมาณ กิจกรรม 23 17 73.91
รวม      89.95
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 89.95
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/11/2556  - 30/09/2557 11/11/2556  - 30/09/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ