โครงการไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาใหม่ได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการไหว้ครูและนักศึกษาใหม่ได้มีจิตสำนึกต่อพระคุณครูบาอาจารย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการไหว้ครู นักศึกษาใหม่ได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการไหว้ครู
2 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ นักศึกษาใหม่ได้มีจิตสำนึกที่ดีและรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ไหว้ครูและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 97.43 100
2. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.8 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/08/2557  - 28/08/2557 28/08/2557  - 28/08/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ