โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ลานกีฬาเศรษฐศาสตร์ สนามอินทนิล สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสาขาวิชาเศรษฐเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดเล้อม จำนวน 50 คน นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาโดยการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอลและกรีฑา เป็นต้น ส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยการทำกิจกรรมร้องเพลงเชียร์ สันทนาการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาและสันทนาการ นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาและสันทนาการ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและน้ำใจนักกีฬา นักศึกษาได้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและน้ำใจนักกีฬา
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลเสีย ผลกระทบและบทลงโทษของยาเสพติด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลเสีย ผลกระทบและบทลงโทษของยาเสพติด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 91.14 100
2. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.59 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2557  - 20/08/2557 20/08/2557  - 20/08/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ