โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้เตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษในการเรียน การใช้ชีวิตและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตและนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวเรื่องภาษาในการเรียน การใช้ชีวิตและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในอนาคต นักศึกษาได้เตรียมตัวเรื่องภาษาในการเรียน การใช้ชีวิตและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในอนาคต
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและภาษา ประยุกต์ให้ในการเรียน ชีวิตประจำวันและเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88.4 100
2. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.48 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/08/2557  - 22/08/2557 18/08/2557  - 22/08/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ