โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นโดยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปัจจุบันจำนวน 150 คน โดยคณบดีได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษาได้ชี้แจงเรื่องการปรับตัวในมหาวิทยาลัย การเรียน การทำกิจกรรม การทำกิจกรรมระหว่างเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่แก่ผู้ปกครอง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวน 120 คน โดยคณบดีได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษาได้ให้ความรู้เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียนและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการไปฝึกงาน ดูงานต่างประเทศ ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับตัวในการดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาและพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับตัวในการดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาและพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสร์ ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
4 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่มีขวัญและกำลังใจ และได้รับโอวาทจากผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้ปกครองผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 89 100
2. ร้อยละของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 97.67 100
3. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.51 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/07/2557  - 31/07/2557 29/07/2557  - 31/07/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ