โครงการเครือข่ายองค์กรนักศึกษา 10 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสร้างเครือข่าย 10 สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อบูรณาการทำกิจกรรมร่วมกันของสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในภาคเหนือ ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อเลือกตัวแทนผู้นำนักศึกษาในกลุ่ม เครือข่ายองค์กรนักศึกษา 10 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการในระดับประเทศ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สร้างเครือข่ายต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 1600 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ได้แผนความร่วมมือระหว่างผู้นำ องค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 11500 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : ได้ส่งผู้เข้าร่วมประกวด MR. & MISS SUN C Contest 2014
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 10600 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/12/2556  - 30/09/2557 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ