โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557 แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ
1. กิจกรรมเสวนามุมมองศิษย์เก่า : กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในการกำหนดทิศทางของกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้เป็นไปตามกรอบและนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.86 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.53 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม คือ ควรมีการบริหารเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ ควรมีการนำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมของปีที่ผ่านมาให้รับทราบเบื้องต้นด้วย และควรเพิ่มจำนวนไมโครโฟนให้เพียงพอต่อการใช้งาน

2. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัมนานักศึกาาใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่9-10 กรกฎาคม 2557 เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สร้างสรรค์ของกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงวางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งผลการปฏิบัติงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม คือ ใช้เวลาในแต่ละช่วงกิจกรรมมากเกินไป และจำนวนวันจัดโครงการมากเกินไป ควรมีการหาข้อสรุปเบื้องต้น ก่อนนำหัวข้อดังกล่าวขึ้นมาเสวนา และควรเพิ่มไมโครโฟนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม

3. กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ : พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เพื่อสร้างให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ผลการปฏบัิตงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.4 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83

4. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2557 เพื่อประมวลกิจกรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2 2.เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งใช้เป็นแผนสำหรับดำเนินกิจกรรมต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาและบุคลากรรับทราบแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เชิงต้นทุน บาท 88200 76650 86.90
3. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.1 3.99 100
4. จำนวนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 เชิงปริมาณ แผน 3 3 100
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 79.84 100
6. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
รวม      97.82
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.82
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2556  - 30/09/2557 01/11/2556  - 30/09/2557
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ